King James Bible

u zocht naar

141 instanties – Pagina 4 van 5-Sorteer op Boekvolgorde
uw zoekresultaten uitbreiden of beperken:

Job 22:12 |Bekijk het hele hoofdstuk |zie vers in context Is niet God in de hoogte van de hemel? en aanschouw de hoogte der Sterren, hoe hoog zij zijn! Marcus 13: 25 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en de sterren van de hemel zullen vallen, en de krachten die in de hemel zijn zullen worden geschud. Genesis 19:15 / zie het hele hoofdstuk / zie vers in de context en als de morgen opkwam, toen haastten de engelen Lot, zeggende: Sta op, Neem uw vrouw, en uw twee dochteren, die hier zijn; opdat gij niet verteerd worde in de ongerechtigheid der stad. Judas 1: 6 |Bekijk het hele hoofdstuk |zie vers in context en de engelen die niet hun eerste stand behielden, maar hun eigen woning verlieten, heeft hij gereserveerd in eeuwige ketenen onder duisternis tot het oordeel van de grote dag. openbaring 7: 2 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en ik zag een andere engel opstijgen uit het oosten, met het zegel van de levende God: en hij riep met een luide stem tot de vier engelen, aan wie het was gegeven om de aarde en de zee te kwetsen, openbaring 15: 6 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en de zeven engelen kwamen uit de tempel, met de zeven plagen, gekleed in zuiver en wit linnen, en met hun borsten omgord met gouden Gordels. Genesis 22: 17 / View whole chapter / See vers in context That in blessing I will bless thee, and in multiply I will vermenigvuldigen thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is on the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; Openbaring 3: 1 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en tot de engel van de kerk in Sardis schrijf; deze dingen zegt hij die de Zeven Geesten van God heeft, en de zeven sterren; Ik weet uw werken, dat gij een naam hebt die gij leeft, en zijt dood. Galaten 3: 19 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context waarom dient dan de wet? Het werd toegevoegd vanwege de overtredingen, totdat het zaad zou komen, aan wie de belofte gedaan was; en het werd door engelen verordend in de hand van een Middelaar.
1 Timothy 5:21 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context ik beveel u voor God, en de Here Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen in acht neemt zonder de een voor de ander te verkiezen, niets te doen door partijdigheid. Psalmen 148: 3 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context loof hem, zon en maan: loof hem, alle sterren van het licht. Kolossenzen 2: 18 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context laat geen man u verleiden van uw beloning in een vrijwillige nederigheid en aanbidding van engelen, binnendringen in die dingen die hij niet heeft gezien, tevergeefs opgeblazen door zijn vleselijke geest, Amos 5:8 |Bekijk de hele hoofdstuk |vers in de context hem Zoeken, dat maakt het zevengesternte en de Orion, en stelt de schaduw van de dood in de ochtend, en den dag als den nacht: dat roept de wateren van de zee, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is zijn naam:

Genesis 26:4 |Bekijk de hele hoofdstuk |vers in de context, En ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren van de hemel, en zal aan uw zaad al deze landen; en in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden;
Exodus 32:13 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context Gedenk Abraham, Isaak en Israël, Uw knechten, aan wie gij zwoer bij uw eigen zelf, en zeide tot hen: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en al dit land, waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw zaad geven, en zij zullen het beerven tot in eeuwigheid. 1 Timoteüs 3: 16 |Bekijk het hele hoofdstuk |zie vers in context en zonder controverse groot is het mysterie van godzaligheid: God werd geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van engelen, gepredikt aan de heidenen, geloofd in de wereld, ontvangen in heerlijkheid. openbaring 8:13 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en ik zag, en hoorde een engel vliegen door het midden van de hemel, gezegde met een grote stem, Wee, wee, aan de bewoners van de aarde door de andere stemmen van de bazuin van de drie engelen, die nog moeten klinken! Jeremia 31: 35 |Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context zo zegt de Heer, die de zon geeft als een licht bij dag, en de verordeningen van de maan en van de sterren als een licht bij nacht, die de zee verdeelt als de golven daarvan brullen; de Heer der heerscharen is zijn naam: Genesis 19:1 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en er kwamen twee engelen naar Sodom in de avond; en Lot zat in de poort van Sodom: en Lot zag hen opstaan om hen te ontmoeten; en hij boog zich met zijn gezicht naar de grond; Psalmen 8:5 |Bekijk het hele hoofdstuk |zie vers in context want gij hebt hem een beetje lager gemaakt dan de engelen, en hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. Romeinen 8: 38 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context want Ik ben overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige dingen, noch toekomende dingen, Matteüs 18:10 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context acht erop dat gij niet een van deze kleintjes veracht; want Ik zeg u, dat in de hemel hun engelen altijd het aangezicht van mijn vader aanschouwen, die in de hemel is. Lucas 9: 26 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context voor een ieder die beschaamd zal zijn voor mij en voor mijn woorden, van hem zal de Zoon des mensen beschaamd worden, wanneer hij zal komen in zijn eigen heerlijkheid, en in die van zijn vader, en van de heilige engelen.
John 1:51 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en hij zegt tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, hierna zult gij de hemel geopend zien, en de engelen van God opklimmen en nederdalen op de Zoon des mensen. Genesis 28: 12 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en hij droomde, en aanschouw een ladder op de aarde, en de top ervan reikte naar de hemel: en aanschouw de engelen van God opstijgen en dalen op het.
Luke 2:15 / zie het hele hoofdstuk / zie vers in de context en het geschiedde, als de engelen van hen weggingen naar de hemel, zeiden de herders de een tot den ander: laat ons nu gaan tot Bethlehem, en zien dit ding, dat geschied is, dat de Heere ons bekend gemaakt heeft. Lucas 16: 22 / Bekijk het hele hoofdstuk / zie vers in context en het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en door de engelen in Abrahams boezem werd gedragen: de rijke man stierf ook, en werd begraven; openbaring 7:11 |bekijk heel hoofdstuk |zie vers in context en alle engelen stonden rond de troon, en over de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon op hun gezichten, en aanbaden God,
Hebreeën 2:7 |Bekijk heel hoofdstuk |zie vers in context Gij hebt hem een beetje lager dan de engelen gemaakt; gij kroonde hem met heerlijkheid en eer, en zette hem over de werken van uw handen:
openbaring 15:8 |Bekijk heel hoofdstuk |zie vers in context en de tempel was gevuld met rook van de heerlijkheid van God, en van zijn vermogen; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen vervuld waren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.