Noord-Amerika en het Caribisch gebied

operationele omgeving

in 2021 verwacht de UNHCR de komst van ten minste een half miljoen asielzoekers aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten Van Amerika, voornamelijk uit landen in het noorden van Midden-Amerika. Ook wordt een toename van het aantal Venezolaanse asielzoekers verwacht als gevolg van de inkrimping van de beschermingsruimte in andere landen. Bovendien zouden de Verenigde Staten Van Amerika een toename van de komst van mensen kunnen zien als gevolg van economische verwoesting en/of toegenomen sociaal-politieke instabiliteit in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als gevolg van de covid-19-pandemie. Een asielachterstand van meer dan een miljoen gevallen zal blijven bestaan.met betrekking tot de situatie aan de grens tussen de Verenigde Staten van Amerika en Mexico zullen nieuwe mogelijkheden voor betekenisvolle grensoverschrijdende betrokkenheid toenemen naarmate de UNHCR haar activiteiten en aanwezigheid op het gebied van bescherming in Mexico uitbreidt en een kleine aanwezigheid in het veld aan Amerikaanse zijde consolideert.aangezien de mensenrechten en de sociaaleconomische situatie in de Bolivariaanse Republiek Venezuela naar verwachting niet zullen verbeteren, zullen meer Venezolanen naar de Zuid-Caribische landen vluchten. Verwacht wordt dat deze landen tegen het einde van 2021 naar schatting 100.000 mensen zullen Herbergen die zich zorgen maken om de UNHCR, wat een stijging van 20% betekent sinds 2020. Als gevolg van een restrictief migratiebeleid en een verdere beperking van de toegang tot het grondgebied als gevolg van de pandemie zullen vluchtelingen en migranten in toenemende mate hun toevlucht nemen tot onregelmatige routes, waardoor zij zich blootstellen aan grotere risico ‘ s op zee, smokkel en mensenhandel. Als de grensbeperkingen in 2021 blijven bestaan, zullen de gevallen van uitzetting toenemen.
vluchtelingen en migranten zullen waarschijnlijk met grotere uitdagingen worden geconfronteerd bij het regulariseren van hun verblijf in ontvangende landen en het verkrijgen van documentatie, evenals moeilijkheden bij de toegang tot basisvoorzieningen, onderdak en levensonderhoud. Vluchtelingen en migranten worden onevenredig getroffen door inkomensverlies als gevolg van de economische gevolgen van de pandemie en worden vaak uitgesloten van de sociale steun van de Staten.zij zullen te maken krijgen met een verslechtering van hun levensomstandigheden en zullen waarschijnlijk verder worden blootgesteld aan risico’ s zoals seksuele en arbeidsuitbuiting, gendergerelateerd geweld en vreemdelingenhaat.in de Dominicaanse Republiek kan het nieuwe politieke scenario na de verkiezingen kansen bieden om het zoeken naar oplossingen te versnellen voor de grote staatloze bevolking die nog steeds op het eiland woont, evenals voor de 114.000 Venezolaanse vluchtelingen en migranten, van wie er 100.000 een onregelmatige status hebben. Naarmate de situatie in Haïti verder verslechtert, voorziet de UNHCR een toename van nieuwkomers, uitzettingen, toenemende vreemdelingenhaat en aanzienlijke kwetsbaarheden voor Haïtianen die de UNHCR zorgen.het UNHCR zal in het kader van het gezamenlijke Coördinatieplatform tussen agentschappen en door coördinatie met de betrokken regeringen en gemeenschappen haar capaciteitsopbouw versterken en bijdragen tot het behoud van de beschermingsruimte in het Caribisch gebied.

reactie en uitvoering

CANADA
De daling van asielaanvragen als gevolg van covid-gerelateerde grensbeperkingen zal waarschijnlijk voortduren zolang de maatregelen van kracht blijven. UNHCR zal met de Canadese regering samenwerken om de toegang tot het grondgebied voor asielzoekers te waarborgen en de kansen voor innovatie in de asielverwerking te maximaliseren.Canada blijft een leider op het gebied van hervestiging en is van plan om in 2021 36.000 mensen te hervestigen, waarvan 13.500 door het UNHCR zullen worden geïdentificeerd. Canada ‘ s pilot voor arbeidsmobiliteit voor vluchtelingen zal naar verwachting in 2021 en 2022 worden uitgebreid. Uit een onderzoek naar de Canadese opvattingen over immigratie blijkt dat de onzekerheid als gevolg van de pandemie hun openheid niet heeft verminderd, wat in tegenstelling staat tot de toenemende vreemdelingenhaat in andere regio ‘ s.Canada zal steun verlenen aan de inspanningen om de capaciteit van de asielautoriteiten in Latijns-Amerika te vergroten en zijn betrokkenheid bij initiatieven met meerdere belanghebbenden te vergroten, zoals het platform ter ondersteuning van het Comprehensive Regional Protection and Solutions Framework (MIRPS) en de donorconferentie 2021 ter ondersteuning van Venezolaanse vluchtelingen en migranten. De regering heeft ook plannen aangekondigd om een wereldwijde campagne te lanceren over onderwijs voor vluchtelingen en ontheemde kinderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.